Yönetim Yapısı

Yönetim Planı

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre hazırlanmış olan BUTTİM Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezinin yönetim planının amacı, BUTTİM Ticaret Merkezine ait taşınmazlarda kurulmuş ve kurulacak olan ve birbirleriyle bağlantılı birden çok yapıyı kapsayan kat mülkiyeti ilişkilerinin yönetim konusunu düzenlemektir. Yönetimden doğabilecek sorunları çözecek kuralları koymak, kat maliki veya kat irtifakı sahiplerinin yönetime ilişkin hukuki durumlarını belirlemek, bu sıfatla ya da sair suretle kat mülkiyeti ilişkilerine taraf veya dahil olanların hak yetki, ödev ve sorumluluklarını saptayarak taşınmazın tamamında güvenli huzurlu ve sağlıklı bir tasarruf düzeninin kurulup devam etmesini sağlamaktır. Yönetim Planında değişiklik yapmak için 4 de 3 çoğunluklu genel kurul yapılması gerekmektedir.

Kat Malikleri Genel Kurulu

Kat malikleri genel kurulu 2 yılda bir Ocak ayı içinde toplanır. İlk toplantı çoğunluk sağlanamadığı için yapılmazsa, ikinci toplantı da çoğunluk aranmaksızın toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilir. Kat malikleri aslen toplantıya katılamayacaksa vekalet vererek toplantıya iştirak etmelerini sağlayabilirler.

Yönetim ve Denetim Kurulu

BUTTİM Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi, kat malkiyet kanuna göre üç yönetim kurulu üyesi ve üç denetim kurulu üyesi tarafından ve BUTTİM yönetim planı esaslarına göre yönetilmektedir.

Yönetim Kurulu her hafta Salı günleri toplantı yapmaktadır. Toplantılara gündeme göre talep sahipleri veya ilgili servis yetkilileri de katılmakta alınan kararlar karar defterine işlenmektedir.

Genel Giderlere Katılım

Tesislerin işletme, bakım ve devamlılığının sağlanabilmesi için bağımsız bölümlerin mal sahibi veya kiracılarından aylık aidat toplanmaktadır. Aidatlar Genel Kurul tarafından belirlenmektedir.